MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nr pozycji 1
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu - prowadzenie dodatkowych zajęć organizowanych przez Powiat Niżański w ramach realizowanego projektu NASZA MŁODZIEŻ - NASZA PRZYSZŁOŚĆ
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych organizowanych przez Powiat Niżański w ramach realizowanego projektu NASZA MŁODZIEŻ-NASZA PRZYSZŁOŚĆ współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.11.2010 r. pod numerem 368698-2010.
Data publikacji 2010-11-15
 
Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 2. SIWZ
 3. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: