MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
     Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Drukuj... 

O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/191/2013 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie programu współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok, Zarząd Powiatu Niżańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w formie wspierania, w sferze pożytku publicznego w zakresie: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości; edukacji i wychowania; oraz pomocy społecznej:

 1)     edukacji i wychowania na łączną kwotę 2 000 zł (środki pieniężne pochodzić będą z działu 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) na przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

Lp.

Rodzaj zadania

Wysokość środków publicznych przeznaczonych przez powiat

Termin i miejsce realizacji zadania

1.


Organizacja imprezy profilaktyczno – wychowawczej dla dzieci i młodzieży

2 000 zł

styczeń – grudzień 2014 r.

Powiat Niżański

 2)     pomocy społecznej na łączną kwotę 121.500 zł (środki pieniężne pochodzić będą z działu 852 – pomoc społeczna), na przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania: 

Lp.

Rodzaj zadania

Wysokość środków publicznych przeznaczonych przez powiat

Termin i miejsce realizacji zadania

1.

Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie

11.500 zł

Powyższa kwota ma charakter wstępny, a jej ostateczna wysokość odpowiadać będzie kwocie przekazanej na ten cel przez Wojewodę Podkarpackiego i przyjętej w budżecie Powiatu Niżańskiego

01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.

Powiat Niżański


2.

Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej

110 000 zł

Planowana kwota dotacji może ulec zmianie po uchwaleniu przez Radę Powiatu Niżańskiego zmian do budżetu Powiatu Niżańskiego w 2014 r.

01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.

Powiat Niżański

Zasady przyznawania dotacji:


 1. Oferty mogą składać podmioty zgodnie z art. 11 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą:
  1)        organizacje pozarządowe,
  2)        podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), na adres: Starostwo Powiatowe w Nisku, 37 – 400 Nisko, Plac Wolności 2.
 3. Zgłaszane oferty winny dotyczyć realizowanych na obszarze Powiatu zadań o charakterze ponadgminnym oraz być zgodne z działalnością statutową oferenta.
 4. Oferty mogą składać wyłącznie organizacje prowadzące działalność dla obywateli Powiatu, które zaspokajają ważne potrzeby jego mieszkańców.
 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 6. Ilość finansowania wniosków / projektów jednemu oferentowi nie jest ograniczona.
 7. W przypadku, gdy nie wpływa to na wykonalność i spójność projektu, istnieje możliwość przyznania kwoty mniejszej od wnioskowanej.
 8. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta. Należy wypełnić wszystkie pola w ofercie.
 9. Do oferty należy dołączyć:
  1)     kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
  2)     w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).
 10. Oferty złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.
 11. Termin składania ofert upływa 9 stycznia 2014 r.
 12. Termin opiniowania ofert przez komisję konkursową do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert powołaną przez Zarząd Powiatu Niżańskiego - do 10 dni od daty zakończenia składania ofert.
 13. Zarząd Powiatu decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje niezwłocznie po zapoznaniu się z opinią Komisji.
 14. O podjętych decyzjach składający są powiadamiani poprzez zamieszczenie informacji w BIP, na stronie internetowej Powiatu i na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Nisku.
 15. Od podjętych decyzji nie przysługują odwołania.
 16. Oferent, którego ofertę wybrano, powiadamiany jest o terminie zawarcia umowy.
 17. Z dotacji nie mogą być finansowane inwestycje.
 18. Osoba do kontaktu: Małgorzata Ślusarczyk – Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji tel. 15 8415 408 wew. 222.

Kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert:

1)  możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,

2)  kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3)  proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacje będą realizować zadanie publiczne,

4)  wysokość środków finansowych własnych organizacji lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

5)  planowany przez organizację wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

6)  analiza i ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne z uwzględnieniem rzetelności i terminowości oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 Żadne z powyższych kryteriów nie będzie stosowane oddzielnie jako decydujące. Podejmując decyzje Zarząd będzie brał pod uwagę wszystkie wyżej wymienione czynniki. Kryteria te stanowią instrument, który pozwoli na wszechstronną ocenę złożonych ofert i wybór najlepiej odpowiadających aktualnym problemom.

Kryteria mają zastosowanie także, gdy w wyniku ogłoszenie otwartego konkursu ofert została zgłoszona jedna oferta.

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25)

W roku 2013 r. roku na zadania:

1)   w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury, w procedurze otwartego konkursu ofert z budżetu Powiatu Niżańskiego przekazano kwotę 25.000 zł - ze wsparcia finansowego skorzystały 2 organizacje pozarządowe – oferta wspólna,

2)   w zakresie pomocy społecznej, w procedurze otwartego konkursu ofert z budżetu Powiatu Niżańskiego przekazano kwotę 190.750 zł - ze wsparcia finansowego skorzystał 1 podmiot.


STAROSTA NIŻAŃSKI

 GABRIEL WALIŁKO

zał. 1 Oferta

zał. 2 Umowa

zał. 3 SprawozdanieOsoba publikująca: Admin
Data publikacji: 2013-12-12