MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
     Ogłoszenie otwartego konkursu ofert Drukuj... 

O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/191/2013 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie programu współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok, Zarząd Powiatu Niżańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w formie wspierania, w sferze pożytku publicznego w zakresie: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości; oraz kultury fizycznej i turystyki.

 1)     podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości na przedsięwzięcie realizowane w ramach zadania:

Lp.

Rodzaj zadania

Wysokość środków publicznych przeznaczonych przez powiat

Termin i miejsce realizacji zadania

1.

Organizacja Dożynek Powiatowych

30.000 zł

sierpień - wrzesień 2014 r.

Powiat Niżański

(z wyłączeniem terminów kolidujących z terminami innych imprez ponadgminnych w Powiecie)

 2)     kultury fizycznej i turystyki - na przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania: 

Lp.

Rodzaj zadania

Wysokość środków publicznych przeznaczonych przez powiat

Termin i miejsce realizacji zadania

1.

Powiatowa Inauguracja Flisu Wiślanego

7.000 zł

maj - sierpień

Powiat Niżański

 Zasady przyznawania dotacji:

 1. Oferty mogą składać podmioty zgodnie z art. 11 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą:
  1) organizacje pozarządowe,
  2) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), na adres: Starostwo Powiatowe w Nisku, 37 – 400 Nisko, Plac Wolności 2.
 3. Zgłaszane oferty winny dotyczyć realizowanych na obszarze Powiatu zadań o charakterze ponadgminnym oraz być zgodne z działalnością statutową oferenta.
 4. Oferty mogą składać wyłącznie organizacje prowadzące działalność dla obywateli Powiatu, które zaspokajają ważne potrzeby jego mieszkańców.
 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 6. Ilość finansowania wniosków / projektów jednemu oferentowi nie jest ograniczona.
 7. W przypadku, gdy nie wpływa to na wykonalność i spójność projektu, istnieje możliwość przyznania kwoty mniejszej od wnioskowanej.
 8. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta. Należy wypełnić wszystkie pola w ofercie.
 9. Do oferty należy dołączyć:
  1)  kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
  2)  w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).
 10. Oferty złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.
 11. Termin składania ofert upływa 7 marca 2014 r.
 12. Termin opiniowania ofert przez komisję konkursową do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert powołaną przez Zarząd Powiatu Niżańskiego - do 10 dni od daty zakończenia składania ofert.
 13. Zarząd Powiatu decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje niezwłocznie po zapoznaniu się z opinią Komisji.
 14. O podjętych decyzjach składający są powiadamiani poprzez zamieszczenie informacji w BIP, na stronie internetowej Powiatu i na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Nisku.
 15. Od podjętych decyzji nie przysługują odwołania.
 16. Oferent, którego ofertę wybrano, powiadamiany jest o terminie zawarcia umowy.
 17. Z dotacji nie mogą być finansowane inwestycje.
 18. Osoba do kontaktu: Małgorzata Ślusarczyk – Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji tel. 15 8415 408 wew. 222.

Kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert:

1)  możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,

2)  kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3)  proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacje będą realizować zadanie publiczne,

4)  wysokość środków finansowych własnych organizacji lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

5)  planowany przez organizację wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

6)  analiza i ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne z uwzględnieniem rzetelności i terminowości oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

Żadne z powyższych kryteriów nie będzie stosowane oddzielnie jako decydujące. Podejmując decyzje Zarząd będzie brał pod uwagę wszystkie wyżej wymienione czynniki. Kryteria te stanowią instrument, który pozwoli na wszechstronną ocenę złożonych ofert i wybór najlepiej odpowiadających aktualnym problemom.

Kryteria mają zastosowanie także, gdy w wyniku ogłoszenie otwartego konkursu ofert została zgłoszona jedna oferta.

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25)

W roku 2013 r. roku na zadania:

1) w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury, w procedurze otwartego konkursu ofert z budżetu Powiatu Niżańskiego przekazano kwotę 25.000 zł - ze wsparcia finansowego skorzystały 2 organizacje pozarządowe – oferta wspólna,

2) w zakresie pomocy społecznej, w procedurze otwartego konkursu ofert z budżetu Powiatu Niżańskiego przekazano kwotę 190.750 zł - ze wsparcia finansowego skorzystał 1 podmiot.

Załączniki:

Nr 1 - oferta

Nr 2 - umowa

Nr 3 - sprawozdanieOsoba publikująca: Admin
Data publikacji: 2014-02-13